Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ” NEWSLETTER No 13 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 

imageimage

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, σε αίθουσα Ξενοδοχείου της Θεσσα-λονίκης, η Μ:.Μ:.Σ:.Τ:.Ε:. προσκάλεσε τις Φιλελεύθερες Τεκτονικές Δυνάμεις όλων των Βαλκανικών χωρών (Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλο-βενία και Σκόπια) που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, να απεργαστούν από κοινού το Τεκτονικό μέλλον που αξίζει στα Βαλκάνια, επικυρώνοντας τη «Δι-ακήρυξη» που προηγήθηκε ως αρχική πράξη θεμελίωσης του θεσμού αυτού, την 28η Ιουνίου 2014 με τηΜεγάλη Φι-λελεύθερη Στοά της Τουρκίας. Στην εισήγησή του, ο Μεγάλος Διδά-σκαλος της Μ:.Μ:.Σ:.Τ:.Ε:. αδελφός Παναγιώτης Μουτζουράκης, υπογράμ-μισε τον επίκαιρο κρίσιμο ρόλο της Βαλκανικής Χερσονήσου και χαρα-κτήρισε την παρούσα χρονική περίοδο ως την καταλληλότερη, κατά την οποία δίδεται η δυνατότητα να εργασθούν οι Βαλκανικές χώρες από κοινού ώστε να αναδειχθούν τα σπουδαία θέματα που τις ενώνουν και να υποβαθμιστούν αυτά που τις χωρίζουν στην οικοδό-μηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. image

Έκανε έκκληση για την ανάπτυξη μίας κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας της συνειδήσεως, που θα θέσει τους Τέκτονες σε μια ενο-ποιημένη ευρωπαϊκή πολιτική δράση. Στη συνέχεια, συνυπέγραψαν τη Χάρτα της Ενώσεως οι παριστάμενες δι’ αντι-προσώπων Μεγάλες Στοές των Βαλ-κανικών χωρών: η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ελλάδος, η Μεγάλη Ανατολή της Σλοβενίας, η Μεγάλη Οικουμενι-κή Στοά της Βουλγαρίας, η Ηνωμένη Εθνική Μεγάλη Στοά της Ρουμανίας, η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Ρουμανί-ας, η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας για τις Στοές της στις Βαλκανικές Χώρες, η Μεγάλη Ανατολή της Ρουμανίας, η Τακτική Μεγάλη Στοά του Μαυροβου-νίου, η Μεγάλη Φιλελεύθερη Στοά της Τουρκίας, η Μεγάλη Γυναικεία Στοά της Γαλλίας για τις Στοές της στις Βαλ-κανικές Χώρες, η Στοά ‘Epidamnus’ Ανατολής Αλβανίας τελούσα υπό την Αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ιταλί-ας των Αρχαίων και Αποδεδεγμένων Ελευθεροτεκτόνων και η Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος – ΔΕΛΦΟΙ, ενώ δεσμεύτηκε για την υπογραφή της Χάρτας και η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας για τις Στοές της στις Βαλκα-νικές Χώρες. Τέλος, συμφωνήθηκε η επόμενη συνεδρία να πραγματοποιηθεί στην Κωσταντινούπουλη. Αυτή την ιστορική συνεδρία παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 Αδελφοί, ηγε-τικά στελέχη και μέλη Ελληνικών και αλλοδαπών τεκτονικών δυνάμεων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ “ΔΕΛΦΟΙ” NEWSLETTER No 13 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20152